Algemene verkoopsvoorwaarden Gunyco BV

Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, wordt de rechtsverhouding tussen partijen geregeld door deze algemene verkoopsvoorwaarden, waarvan de klant/koper hierbij verklaart kennis te hebben genomen, en die alzo voorrang hebben op gebeurlijke eigen aankoopvoorwaarden van de klant.

Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle facturen, kastickets, bestelbonnen en offertes, maar eveneens op alle communicatie via post, email en internet tussen Gunyco BV en de klant.

Alle facturen zijn contant (cash, bancontact of payconiq) betaalbaar op de bedrijfszetel van Gunyco BV te Moorsel.  Indien een betalingsuitstel is toegekend, dan dienen deze betaald te worden vóór de vermelde vervaldag op de factuur.  

Gunyco BV behoudt het recht om verdere leveringen en werken stop te zetten, indien de klant de vervallen facturen niet betaald en dit zonder enige aanmanning van onzentwege.

Eveneens door het enkele feit van niet-betaling op vervaldag , worden alle andere openstaande facturen onmiddellijk opeisbaar, ook wanneer zij nog niet vervallen zijn of wanneer vroeger uitstel van betaling werd toegestaan.

Alle facturen die niet betaald zijn op de vervaldag, worden van rechtswege en zonder dat een voorafgaandelijke ingebrekestelling vereist is , verhoogd met een verwijlinterest van 1 % per maand tot de dag van betaling.

Bovendien is uitdrukkelijk overeengekomen tussen de partijen dat indien het bedrag van de facturen niet betaald wordt op de vervaldag, het achterstallige bedrag zal verhoogd worden met 12% ten titel van forfaitaire schadevergoeding met een minimum van 100 € per factuur , eveneens van rechtswege en zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

Voor consumenten wordt een forfaitaire schadevergoeding doorgerekend die gelijk is aan:
Voor elke schuld tot en met 150 € = 20 €
Voor elke schuld tussen 150,01 € en 500 € = 30 € vermeerderd met 10% van de schuld tussen 105 € en 500 €.
Voor elke schuld boven 500 € = 65 € vermeerderd met 5% van de schuld tussen 500 € en maximaal 2000 €.

Elke bestelling langs eender welk kanaal of vorm betekent de aanvaarding door de klant van onze voorwaarden.

Elke bestelling dient afgehaald te worden op de bedrijfszetel van Gunyco BV behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst.

Op alle verkochte goederen zijn de algemene garantievoorwaarden van de respectievelijke fabrikanten van toepassing.  Gunyco BV treedt op als tussenpersoon en kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de niet-vergoede schade door de fabrikant.

Bij afhaling van goederen behoudt Gunyco BV zich het recht te allen tijde de identiteit van de afhaler te verifiëren.

Goederen afkomstig van de klant, binnengebracht ter herstelling of upgrading, verblijven in de bedrijfsruimten van de verkoper doch dit steeds op risico van de klant.

Alle kosten (herstelling, bestek, test, vervoer, verpakking, enz. , (deze lijst is niet limitatief) ) zijn contant te betalen.  Gunyco BV kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor verlies van enige data (De koper is gehouden tot een back-up van zijn data alvorens hij het betreffende toestel binnenbrengt bij Gunyco BV, de volledige verantwoordelijkheid bij verlies van data ligt dan ook bij de koper).

Gunyco BV is niet verplicht een voorafgaand bestek op te maken indien de reparatiekosten minder dan 150 € inclusief BTW bedragen.

Voor bestellingen van hoger dan 100 € inclusief BTW dient een voorschot betaald te worden ten bedrage van 20% van het totaalbedrag inclusief BTW, behoudens andersluidende overeenkomst.

Betaalde voorschotten worden niet terugbetaald bij ontbinding of annulering  van bestellingen door de klant.

Leveringstermijnen worden steeds bij benadering vastgesteld en zijn niet te beschouwen als uiterlijke termijnen.  Deze leveringstermijnen worden door de verkoper in de mate van het mogelijke zoveel mogelijk nagekomen.  Vertragingen wettigen geenszins de annulering van de bestelling, het verbreken van de koop, een vermindering van de prijs of een eis tot schadeloosstelling van welke aard ook.

Indien de klant de overeenkomst verbreekt of annuleert of indien de overeenkomst door zijn toedoen geen doorgang kan vinden, is deze aan Gunyco BV een schadevergoeding verschuldigd ten bedrage van 20% van het totaalbedrag van de bestelling.

Alle geleverde goederen blijven in hun totaliteit eigendom van Gunyco BV tot volledige betaling van de hoofdsom, kosten en interesten.  De koper is ertoe gehouden de betreffende goederen geïndividualiseerd te bewaren tot de datum van algehele betaling.  De koper erkent uitdrukkelijk de toepasselijkheid van artikel 101 Faillissements Wetgeving, zodat in geval van faling van de koper, de verkoper het recht heeft de toepassing van deze wetsbepaling in te roepen en de goederen, eigendom van de verkoper, terug te vorderen.

Zonder aangetekend schrijven binnen de acht dagen na factuurdatum wordt de klant geacht akkoord te aan met bovenstaande voorwaarden.

In geval van betwistingen zijn uitsluitend de rechtbanken van Dendermonde bevoegd.

Vakantiemelding

We zijn er even tussenuit ! Vanaf dinsdag 3 oktober 2023 gaan we aan de slag met jouw vraag of opmerking.

Bedankt voor het invullen van ons contactformulier.  Eén van onze medewerkers neemt jouw vraag zo snel mogelijk in behandeling !